หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมโครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมโครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-28 09:28:55


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมโครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

            เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ได้จัดโครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และมีคณาจารย์เข้าร่วมจำนวน ๕ ท่าน ดังนี้
          ๑. รศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์

          ๒. ผศ.ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์

          ๓. อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา

          ๔. อาจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

          ๕. อาจารย์นรินทร์ กากะทุม

โดยจัดทำข้อมูล power point นำเสนอใช้ เวลา ๑๐ - ๑๕ นาทีต่อโครงการ