หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > การพัฒนาและติดตามรายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
การพัฒนาและติดตามรายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-09-02 14:49:54

การพัฒนาและติดตามรายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

       วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 - 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลงานดำเนินงานวิจัย เรื่อง ชุดโครงการการบริหารจัดการโซ่อุปทานของมะพร้าวน้ำหอมไทยเพื่อการส่งออกไปสู่ประเทศจีน
โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ                     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดย อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ       วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
โดย อาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม      วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
โดย อาจารย์วรรณี สุทธใจดี                  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
โดย ผศ.ดร.ศุภรา เจริญภูมิ                   วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
โดย อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อส่งออก จังหวัดราชบุรี
   - องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย:  รูปแบบการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวที่มีความเหมาะสมสำหรับมะพร้าวน้ำหอมและรูปแบบคุณภาพ        มาตรฐานของมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกไปสู่ประเทศจีน

   - การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้: โดยนำองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาทำให้เกิดการ          สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2176405392458681