หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ทีมนักวิจัยสวนสุนันทา เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมหารือการพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุทางการเกษตรกล้วยหอมทอง
ทีมนักวิจัยสวนสุนันทา เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมหารือการพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุทางการเกษตรกล้วยหอมทอง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-23 10:19:17


ทีมนักวิจัยสวนสุนันทา เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมหารือการพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุทางการเกษตรกล้วยหอมทอง

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (หัวหน้าทีมวิจัย) ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางการเกษตร ณ บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด จังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจ ในพื้นที่กล้วยหอมทองบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ที่สามารถนำไปสร้างรายได้ เพื่อเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยมี คุณประสิทธิ์ภูมิ ศรีภูมิวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนโรงงาน คุณพีทยา สุขสบาย แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติ และคุณบุญสัน วรนาม ช่างเทคนิค บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด (สระบุรี) ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

     สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มในครัวเรือน รวมถึงเป็นการขจัดความยากจนให้หมดไปในประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยสอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 1 การยุติ/การหยุดยั้ง/การขจัดความยากจนในชุมชนและชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 9 การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของมนุษย์ เป้าหมายที่ 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th