หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมแนวทางการเขียนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมแนวทางการเขียนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-23 15:52:45


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมแนวทางการเขียนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

     วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาในการเขียนและสรุปรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) และเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

วรรษมล แสนทวีสุข : ข้อมูล/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th