หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > ประกวดการออกแบบลายเสื้อชมรม SSRU STARTUP CLUB ภายใต้แนวคิด “Smart Start Up”
ประกวดการออกแบบลายเสื้อชมรม SSRU STARTUP CLUB ภายใต้แนวคิด “Smart Start Up”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-23 15:54:20


ประกวดการออกแบบลายเสื้อชมรม SSRU STARTUP CLUB ภายใต้แนวคิด “Smart Start Up”

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ SSRU STARTUP CLUB ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประกวดออกแบบลายเสื้อชมรม SSRU STARTUP CLUB ภายใต้แนวคิด “Smart Start Up” รอบตัดสิน ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบและเรียนรู้การฝึกทักษะการนำเสนอผลงาน (Pitching) 

     สำหรับโครงการประกวดดังกล่าวฯ มีนักศึกษาสนใจสมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 17 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน (รอบ Pitching) จำนวน 10 ผลงาน ได้แก่

1. ทีม จีรวัฒน์  วันทอง                 6. ทีม รุ้งตะวัน  ไชยมงคล  

2. ทีม ฐิตนนท์  รัตน์ไชยยาพร     7. ทีม ศักรินทร์  ผันสืบ 

3. ทีม นฤมล  ทองอรั่ม                 8. ทีม สุดารัตน์  นาไพรวรรณ

4. ทีม ภรวรินทนท์ สว่างศรี           9. ทีม สุทธิวรรณ  สาลีกงชัย

5. ทีม ภริดา  ศรีเรือง                   10. ทีม อรรถพล  นวลละออง

    โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานการออกแบบ ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศน์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์  พลอยศรี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5. อาจารย์อทิตยา บัวศรี  ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ซึ่งผลงานการออกแบบจากทีม “นายอรรถพล นวลละออง” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร รางวัลพิเศษผลงานการออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ “นางสาวภริดา ศรีเมือง” และทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสินจะได้รับเงินรางวัล ทีมละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

     ทั้งนี้ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ SSRU STARTUP CLUB ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินและผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน และโปรดติดตามกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกได้ที่ Facebook Fanpage : SSRU Start Up Club ในโอกาสต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : ข้อมูล

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th