หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทาร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง จังหวัดอุดรธานี และบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ผลักดันผลงานวิจัยผ้าจากเส้นใยกล้วยหอมทองเปิดตลาดญี่ปุ่น
นักวิจัยสวนสุนันทาร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง จังหวัดอุดรธานี และบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ผลักดันผลงานวิจัยผ้าจากเส้นใยกล้วยหอมทองเปิดตลาดญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-23 19:37:28


นักวิจัยสวนสุนันทาร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง จังหวัดอุดรธานี และบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ผลักดันผลงานวิจัยผ้าจากเส้นใยกล้วยหอมทองเปิดตลาดญี่ปุ่น

     วันที่ 23 มีนาคม 2566 ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (หัวหน้าทีมวิจัย) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง โดยคุณจักรินทร์ โพธิ์พรม ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ เข้าร่วมหารือและเยี่ยมชมการสาธิตการใช้เครื่องครูดเส้นใย ณ บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด (สระบุรี) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นใยกล้วยหอมทองบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ต่อยอดขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยมีคุณบุญช่วย ก้องเกียรติไกร ผู้จัดการทั่วไปอุตสาหกรรม คุณประสิทธิ์ภูมิ ศรีภูมิวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนโรงงาน และคุณพีทยา สุขสบาย แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติ ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

     สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มในครัวเรือน รวมถึงเป็นการขจัดความยากจนให้หมดไปในประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยสอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 1 การยุติ/การหยุดยั้ง/การขจัดความยากจนในชุมชนและชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 9 การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของมนุษย์ เป้าหมายที่ 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th