หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญร่วมวิพากษ์หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญร่วมวิพากษ์หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-23 14:00:51


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญร่วมวิพากษ์หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

    วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบ(4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ดำรงเสถียร หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ ณ ห้องครุสัมมนา 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th