หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-23 18:58:15


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565

     23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และนายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารจากหน่วยงานคณะ/วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

      โดยการประชุมมีประเด็นวาระสำคัญเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน), การพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด โดย นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ 10, แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ., การทบทวนและ/หรือพิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สอดคล้องกันแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 และวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th