หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-07-24 16:21:58


สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

                 เมื่อวันที่ ๖ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเส้นใยผ้าฝ้ายผสมเส้นใยหญ้าแฝกสำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แก้ปัญหาความยากจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเส้นใยผ้าฝ้ายผสมเส้นใยหญ้าแฝกสำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ โดยวิทยากร ว่าที่ ร.ท.เจษฎา แหลมไธสง จากกรมพัฒนาที่ดิน กับอาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกชุมชนอำเภอนายูงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี และสามารถนำองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้