หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ อบรมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS
สถาบันวิจัยฯ อบรมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-24 18:00:24


สถาบันวิจัยฯ อบรมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการอบรม พร้อมด้วย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนายขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการภารกิจการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานในระบบ ววน. เป็นวิทยากรในการอบรมการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS และแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย/การเผยแพร่งานวิจัย ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันันทา อาคาร 31 ชั้น 5 และผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์  : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU#IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th