หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบ (นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง) เพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ ผลกระทบระดับสูง
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบ (นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง) เพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ ผลกระทบระดับสูง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-24 08:22:24


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบ (นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง) เพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ ผลกระทบระดับสูง

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบ (นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ ผลกระทบระดับสูง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ กล่าวต้อนรับ 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานในกำกับภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจสำคัญด้านการวิจัย ในยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ผ่านโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบ (นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 47 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคน และสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย อดีตรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร/ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : ภาพ

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th