หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-07 13:33:43

       สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

            วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 32) โดยมีรศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธานคณะกรรมการประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัยในมนุษย์โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม,ศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล, รศ.เสาวภา  ไพทยวัฒน์ และ อาจารย์ชลลดา ชูวณิชชานนท์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การแจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้นการพิจารณา(Exemption) จำนวน 2 เรื่อง แบบเร็ว (Expidited) จำนวน 4 เรื่อง และแบบพิจารณาในที่ประชุม (full board) จำนวน 1 เรื่อง ทั้งนี้ยังได้มีการหารือการจัดประชุมคณะจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระหว่างสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์กับสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขอีกทั้งมีกำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 1 ก.พ. 2562

รูปภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1850249568407600&__tn__=-UC-R