หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อบริหารและจัดทำภาระงานเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อบริหารและจัดทำภาระงานเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-25 19:20:13


      ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อบริหารและจัดทำภาระงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

          เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อบริหารและจัดทำภาระงานเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและมุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนมีความเชี่ยวชาญในภาระงานประจำและสามารถบูรณาการงานร่วมกันกับฝ่ายอื่นๆใน สถาบันเพื่อบริหารจัดการ ภาระงานเกินของแต่ละคน ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คุณฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คุณชไมพร ยะห์ปวง เจ้าหน้าที่การเงิน คุณสุรัสวดี เรืองเดช เจ้าหน้าที่บริหารงทั่วไป คุณอนุธิดา แสงใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณพงศธร ผลพัฒนาสกุลชัย

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th