หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-09 14:37:39


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 

      24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และระบบออนไลน์ โดยมี นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา, รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์, รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรมวดี คฤหเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง, อาจารย์จารีวัลย์ เทียนจีน และรองศาสตราจารย์ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมที่สำคัญ เรื่อง การรายงานผลการรับรองโครงการวิจัยแบบพิจารณาแบบเร็ว (Expedited) จำนวน 1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2564 และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th