หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยฯ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
สถาบันวิจัยฯ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-09 14:46:03


สถาบันวิจัยฯ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

    24 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา และระบบออนไลน์ โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณารับรองโครงร่างงานวิจัย และหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิจัยในคน เพื่อให้สอดคล้องกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และนอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการฯ ทั้งสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, รศ.ดร.รจนา จันทราสา, ศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล, รศ.เสาวภา ไพทยวัฒน์, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ และ อาจารย์ชลลดา ชูวณิชานนท์ 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th