หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูง (การสร้างสรรค์นวัตกรรมในงานวิจัยแบบบูรณาการ)"
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูง (การสร้างสรรค์นวัตกรรมในงานวิจัยแบบบูรณาการ)"

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-26 13:48:49


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูง (การสร้างสรรค์นวัตกรรมในงานวิจัยแบบบูรณาการ)"

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ที่ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมในงานวิจัยแบบบูรณาการ” มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวทางในการสร้างทีมวิจัย สามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยพี่เลี้ยง และมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง และสามารถสร้างองค์ความรู้จากการทำงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th