หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 11 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 11 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-25 21:54:59


นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 11 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

     รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่ได้รับเหรียญรางวัลในงาน 2021 International Innovation and Invention Competition (IIIC 2021) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ The Ambassador Hotel-Taipei ประเทศไต้หวัน, ในงาน 2021 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC 2021) ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2564 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Center เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และในงาน XXIII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies «ARCHIMEDES–2022» ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 ณ Congress-Exhibition Centre "Sokolniki", Pavilion no. 4 กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย จำนวน 11 ผลงาน

     วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤษภาคม สภามหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะนักวิจัยที่ได้เข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติ และสามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 11 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วม 11 ผลงาน ทั้งนี้นักวิจัยเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

เวทีประกวด ไต้หวัน (IIIC 2021)

รางวัล Gold Medal

1. ผลงานเรื่อง : Multi-functional Picnic set

โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา  นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์          ผู้ร่วมวิจัย

        นายมงคล อิงคุทานนท์                       ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

2. ผลงานเรื่อง : Broad Spectrum Flower Sunscreen

โดย : อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า          นักวิจัย

       อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์                  ผู้ร่วมวิจัย

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี        ผู้ร่วมวิจัย

       นางสาวปรายฟ้า แสงอุไร                       ผู้ร่วมวิจัย

       นายสุรเสกข์ ทองคุปต์                           ผู้ร่วมวิจัย

       นางสาวกรรณิการ์ อาจฤทธิ์                    ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ผลงานเรื่อง : CaOG : Calcium Oxide Granule for Soil Conditioner

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร    นักวิจัย

       นางสาวอชิรญา แสงอินทร์                       ผู้ร่วมวิจัย

       นายชัชวาลย์ สหัสสพาศน์                        ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัล Silver Medal

4. ผลงานเรื่อง : TAI LUE OF LANNA

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ    นักวิจัย

        นางสาวจารุวรรณ กุณาเลย         ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

เวทีประกวด ฮ่องกง (IIDC 2021)

รางวัล Gold Medal

1. ผลงานเรื่อง : Eco-friendly containers from vetiver fibers

โดย : อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์               นักวิจัย

        รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา         ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่องพันเลิศ                  ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

2. ผลงานเรื่อง : SUNFLOWER SEEDS-OIL-BASED OFFSET PRINTING INK

โดย : อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา               นักวิจัย

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี    ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ผลงานเรื่อง : COFFEE - REVIVAL

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ    นักวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

4. ผลงานเรื่อง : Paper from Orchid Stem

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร     นักวิจัย

       นายณัฎฐ สิงหา                                        ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัล Silver Medal

5. ผลงานเรื่อง : INSTANT COFFEE MIXED RED TAMARIND

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์     นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.ณัฏฐชัย  เอกนราจินดาวัฒน์       ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์ ดร.มุกดา ผิวขำ                        ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์ ดร.อรรถวิทย์ วิทยกุล               ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวศุภวรรณ ทองแท้                       ผู้ร่วมวิจัย

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

เวทีประกวด รัสเซีย «ARCHIMEDES–2022»

รางวัล Bronze Medal

1. ผลงานเรื่อง : Tooth paste tablet from mix herbs formula “Ummaruekkavatee”

โดย :  อาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม             นักวิจัย

        นางสาวธนกรณ์ พรหมหาญ                ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวอิลฮาม หาไม                        ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวขวัญกมล วงศ์เพชร                ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาววรดิ มินิ                                 ผู้ร่วมวิจัย

จาก : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

รางวัล Silver Medal

2. ผลงานเรื่อง : Peel-off mask from three mushroom extracts

โดย : อาจารย์ชนกพร ปานจินดา        นักวิจัย

       อาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม       ผู้ร่วมวิจัย

       นายสถิตคุณ เกตุหิรัญ                ผู้ร่วมวิจัย

       นางสาวมัซลีน่า บินมะนอ           ผู้ร่วมวิจัย

       นางสาวรุสนีตา ชำนิธุระการ        ผู้ร่วมวิจัย

จาก : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th