หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-25 15:26:03


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)

     วันนี้ (เวลา 10.30 น.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และนางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) บริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley การดำเนินงานแผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2565 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนทุนแผนงานวิจัยดังกล่าว ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting มีหัวหน้าโครงการย่อย จำนวน 3 โครงการ เป็นผู้นำเสนอโครงการย่อย

โครงการย่อยที่  1 ผศ.ดร.มณชัย เดชสังกรานนท์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการย่อยที่  2 ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการย่อยที่ 3 ผศ.ปริศนา เพียรจริง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยให้สมบูรณ์สามารถบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th