หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-25 16:38:04


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ผลิตภัณฑ์เกลือขัดผิวจากสมุนไพรท้องถิ่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีนางสาวน้ำค้าง บัวบาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

     การจัดอบรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละตำบลที่รับผิดชอบ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) อีกทั้งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ตำบลหนองไผ่ และต้องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับคนในชุมชน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับชุมชน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือขัดผิวจากสมุนไพรท้องถิ่น” โดยหวังว่าจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นผลิตภัณฑ์ให้ชุมชน เกิดความร่วมมือความสามัคคีกันในชุมชน และสามารถนำมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์อทิตยา บัวศรี : ข้อมูล/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU #U2TSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th