หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลต้นโพธิ์ และตำบลบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลต้นโพธิ์ และตำบลบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-25 18:38:18


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลต้นโพธิ์ และตำบลบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณะทำงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ตำบลต้นโพธิ์และตำบลบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG)  ผลิตภัณฑ์ข้าวหลามม่านฟ้า และผลิตภัณฑ์ขนมกงบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี ให้เข้าสู่มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละตำบลที่รับผิดชอบ อีกทั้งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU#IRDSSRU#U2TSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th