หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา อบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มุ่งสร้างนักวิจัยต้นแบบที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา อบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มุ่งสร้างนักวิจัยต้นแบบที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-25 19:37:48


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา อบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มุ่งสร้างนักวิจัยต้นแบบที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม

    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบ (รุ่นกลาง) และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ ผลกระทบระดับสูง จัดขึ้น ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม

     โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัย สามารถนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคมในวงกว้าง ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตร์งานวิจัยสู่การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงสร้างเครือข่ายนักวิจัยสู่การบูรณาการร่วมกันในภาคส่วนต่างๆ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคน และสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานวิจัยตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS World University Rankings”  และศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย อดีตรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ ผลกระทบระดับสูง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานคณะและวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 27 คน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์/อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th