หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ “การพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ “การพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-26 10:40:28


ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ “การพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

     วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่วิจัย เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ ในกิจกรรมเสวนา เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จ “การพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก” ภายในงาน 50 ปี KPRU ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับ THE Impact Rankings ที่สอดคล้องพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดำเนินงานด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings อย่างต่อเนื่องร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

ธนัญญา ศานติธรรมกุล : รายงาน

เจนจิรา ชินวงษ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th