หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ U2T ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ U2T ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-26 19:30:14


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ U2T ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

            เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ร่วมกับ หน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสถานภาพตำบล การทบทวนและปรับกิจกรรมยกระดับรายตำบล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th