หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 4 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 4 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-08-26 19:08:25


นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 4 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

             รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่ได้รับเหรียญรางวัลในงาน XXIII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies «ARCHIMEDES–2020» ณ Moscow ประเทศ Russia จำนวน 4 ผลงาน

          วันนี้ วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ในวาระการประชุมสภาประจำเดือนสิงหาคม สภามหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะนักวิจัยที่ได้เข้าร่วมประกวดผลงานในงาน XXIII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies «ARCHIMEDES–2020» ณ Moscow ประเทศ Russia สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 4 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วม 4 ผลงาน ทั้งนี้นักวิจัยและผู้วิจัยร่วมเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย จำนวน 15 ท่าน ได้แก่

รางวัล Gold Medal

1. ผลงานเรื่อง : Composite Cushion Material from the coffee grounds and waste EVA -Ethylene vinyl acetate 

โดย : ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ                         นักวิจัย

        ผศ.ดร.รจนา จันทราสา                         ผู้ร่วมวิจัย

        ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร                          ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์               ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี               ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์                      ผู้ร่วมวิจัย

        นายกวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์                   ตัวแทนบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

รางวัล Silver Medal

2. ผลงานเรื่อง : SEANPEE

โดย : รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย                   นักวิจัย

       อาจารย์นรินทร์ กากะทุม                        ผู้ร่วมวิจัย

จาก : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

3. ผลงานเรื่อง : EMERALD

โดย : อาจารย์นรินทร์ กากะทุม                       นักวิจัย

       นายจตุภัทร อนุชน                               ผู้ร่วมวิจัย

       นางสาวยุพาธิณี จิตสุโภ                         ผู้ร่วมวิจัย

       นางสาวศิริวรรณ โถตันคำ                       นักศึกษา

         นางสาวชไมพร เดชสุภา                       นักศึกษา

จาก : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

รางวัล BRONZE Medal

4. ผลงานเรื่อง : Bio-cushioning Material

โดย : อาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ                       นักวิจัย

        ดร.ครองขวัญ อัครชนียากร                    ผู้ร่วมวิจัย

จาก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน