หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > การพัฒนาและติดตามรายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
การพัฒนาและติดตามรายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-09-02 14:44:36

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีม สวพ. ลงพื้นที่ติดตามรายงานความก้าวหน้า

การวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ของวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนแบบมีส่วนร่วม

        วันนี้ 27 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยงบแผ่นดิน62 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ของวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนแบบมีส่วนร่วม
โดย ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บัวกว๊านพะเยาองค์ความรู้จากงานวิจัยได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์บัว และรูปแบบการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด.