หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-27 17:46:57


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

     วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจากหน่วยงานคณะ/วิทยาลัย ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยการประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 7 เดือน, การรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน), การประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ อาทิ การเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ทุนวิจัยทุนที่ 7), โครงการอบรมการเขียนบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1, โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565, โครงการเพื่อขอสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565 และวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ / พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th