หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ป.เอก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ป.เอก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-27 10:40:05


สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ป.เอก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ คณะกรรมการ และนางสาวเกษรา บัวเล็ก เลขานุการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมในรูปแบบออนไลน์ zoom meeting

     ซึ่งในการตรวจประเมินครั้งนี้ ผลคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี โดยคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของหลักสูตร ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ณิชาภัทร ธนาศิริยุรัตน์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th