หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-08-06 15:19:09


ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

            ช่วงเย็นเมื่อวันอังคาร (27 กุมภาพันธ์ 63) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธานคณะกรรมการประชุม  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัยในมนุษย์โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม,ศ.ดร.รวีวรรณ ชินตระกูล, รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, รศ.เสาวภา ไพทยวัฒน์ , ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ, ผศ.ดร.รจนา จันทราสา และอาจารย์ชลลดา ชูวนิชชานนท์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่โครงการวิจัยประเภทเข้าข่ายการพิจารณาในที่ประชุม จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการส่งข้อเสนอแนะให้แก่นักวิจัยเพื่อปรับแก้ต่อไป