หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-08-06 15:24:34


ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563

          ช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมสุนันทานุสรณ์ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม, รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย, ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์, ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช, รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ โดยมีแจ้งผลการรับรองโครงการวิจัย แบบยกเว้นการพิจารณา (Exemption) จำนวน 2 เรื่อง พิจารณาในที่ประชุม (Full board จำนวน 3  เรื่อง และเรื่องสืบเนื่องจำนวน 2 เรื่อง ทั้งนี้ มีวาระการประชุมที่สำคัญคือการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่โครงการวิจัยประเภทเข้าข่ายการพิจารณาในที่ประชุม (Full board) จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการส่งข้อเสนอแนะให้แก่นักวิจัยเพื่อปรับแก้ต่อไป