หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-02-28 23:14:47


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

(สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) 

ช่วงบ่ายวันนี้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา, รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล, รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์, รองศาสตราจารย์เสาวภา  ไพทยวัฒน์ และอาจารย์ชลลดา  ชูวณิชานนท์ เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ รายงานการรับรองโครงการวิจัยแบบพิจารณาแบบเร็ว จำนวน 7 เรื่อง และแนวทางในการพิจารณาโครงการวิจัยจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อนุพันธ์ สุทธิมาร : รายงาน 

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th