หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-02-28 23:14:36


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 

ช่วงบ่ายวันนี้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-14.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ จากสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยบรรยายระบบการตรวจเยี่ยมประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับชาติ (National Ethics Committee Accreditation System in Thailand; NECAST) และ องค์กรประเมินจริยธรรมระดับสากล (The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review / Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific; SIDCER/FERCAP) และหลังจากนั้นเวลา 14.30-15.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา, รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์, รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรมวดี คฤหเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง, อาจารย์จารีวัลย์ เทียนจีน และรองศาสตราจารย์ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ รายงานการแจ้งปิดโครงการวิจัย จำนวน 2 เรื่อง 

อนุพันธ์ สุทธิมาร : รายงาน 

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th