หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > มรภ.สวนสุนันทา เปิดตัวศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีและกลุ่มจักสานต้นคล้า จ.อุดรธานี ดันเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
มรภ.สวนสุนันทา เปิดตัวศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีและกลุ่มจักสานต้นคล้า จ.อุดรธานี ดันเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-28 11:10:22


มรภ.สวนสุนันทา เปิดตัวศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีและกลุ่มจักสานต้นคล้า จ.อุดรธานี ดันเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

     รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้บริหารและคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพจักสานต้นคล้าบ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดเรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นำไปต่อยอดพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ สืบสานอาชีพของบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

     ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มียุทธศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าไปร่วมมือกลุ่มอาชีพและชุมชนต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ที่บูรณการระหว่างการวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ผสมผสานร่วมกันให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการวิจัยและการบริการวิชาการเป็นสิ่งที่รับรองผลการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

     ทั้งนี้ กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี เป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งของตำบลบ้านเชียง มีนายชาตรี ตะโจประรัง เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นผลิตเครื่องปั้นดินเผาอย่างครบวงจรที่สืบสานวิธีการหรือกระบวนการดั้งเดิม ตั้งแต่การปั้น เผา เขียนลายเขียนสี และต่อยอดพัฒนาเครื่องปั้นดินเผานั้นให้เป็นของที่ระลึกสำหรับจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้บูรณาการร่วมกันนำองค์ความรู้และงานวิจัยไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเสริม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์ การหาช่องทางการจัดจำหน่าย ไปจนถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในร้านค้าปลีกของกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการค้าให้มีมาตรฐานสากลและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

     สำหรับศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพจักสานต้นคล้าบ้านโนนสะอาด มีนางยุพิน แก่นนาคำ เป็นประธานกลุ่มอาชีพ มีความโดดเด่นในสินค้าหัตถกรรมงานจักสานจากต้นคล้า ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เช่น ตะกร้า กระเป๋า กระติ๊บข้าว เครื่องใช้ในครัวเรือน ดังนั้น ผู้ที่เข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ จะได้รับองค์ความรู้ครบถ้วนเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกต้นคล้า การนำวัสดุจากต้นคล้ามาใช้ในงานจักสาน การแปรรูปต้นคล้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ และการผลิตกระดาษจากต้นคล้า สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพจักสานต้นคล้าบ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง และเพื่อให้ได้แนวคิดใหม่ๆ นำไปสร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายบริการวิชาการ : ข้อมูล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์/นเรนทร์สูร พรมแสง/พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

___________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th