หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-28 18:25:13


การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 

     28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าสำนักงาน และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยการประชุมมีประเด็นวาระสำคัญแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา เรื่อง การเปิดศูนย์เรียนรู้ และการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ณ จังหวัดอุดรธานี และการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาชีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระดับหน่วยงาน และพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

___________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th