หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-28 18:48:45


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนางสาววรรษมล แสนทวีสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meeting ในวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมดังกล่าว นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้นำเสนอชี้แจงเกณฑ์ในประเด็นตัวบ่งชี้ข้อที่ 2.1, 2.2, 2.3 และ 3.1 ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

วรรษมล แสนทวีสุข : ข้อมูล/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th