หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผอ.สวพ.โชว์งานวิจัยเด่นจากใบหญ้าแฝก สร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนท้องถิ่นอีสานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ผอ.สวพ.โชว์งานวิจัยเด่นจากใบหญ้าแฝก สร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนท้องถิ่นอีสานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-29 21:57:46


ผอ.สวพ.โชว์งานวิจัยเด่นจากใบหญ้าแฝก สร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนท้องถิ่นอีสานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

     รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกเพื่อยกระดับรายได้เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเครือข่ายกลุ่มหัตถกรรมใบหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสุรินทร์” ในงานมหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว จังหวัดอุดรธานี โดยในพิธีเปิดงานมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธาน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวต้อนรับ

     สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการงานวิจัยของหน่วยงาน นักวิจัยในพื้นที่ และเครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการประชุม/เสวนา นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อน BCG, การพลิกโฉม กรอบนโยบายและแนวทางพัฒนา กำลังคนอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมของประเทศกับการขับเคลื่อน BCG และพื้นที่นิทรรศการ Highlight เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดของการจัดงาน “นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน”

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

วรรษมล แสนทวีสุข : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th