หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาขอบคุณตัวแทนนักวิจัยเข้าร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Evaluation) ของหน่วยงานในระบบ ววน. ปีงบประมาณ 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอบคุณตัวแทนนักวิจัยเข้าร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Evaluation) ของหน่วยงานในระบบ ววน. ปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-28 22:57:41


สถาบันวิจัยและพัฒนาขอบคุณตัวแทนนักวิจัยเข้าร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Evaluation) ของหน่วยงานในระบบ ววน. ปีงบประมาณ 2563

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอบคุณ อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ แขนงการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสเป็นตัวแทนนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ววน. ปีงบประมาณ 2563 เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Evaluation) ของหน่วยงานในระบบ ววน. 

        โดยนักวิจัยทั้งสองท่านเป็นหัวหน้าโครงการย่อยในชุดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ที่มี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ววน. ปีงบประมาณ 2563 โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กับโครงการ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม สกสว. 2. คณะกรรมผู้ประเมินโครงการ 3. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และ 4. ตัวแทนนักวิจัยที่บริหารจัดการโครงการ เข้าร่วมถ่ายทอดกระบวนการ การดำเนินชุดโครงการจนประสบความสำเร็จ

        จากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ และอาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม ที่ร่วมให้ข้อคิดเห็นเชิงบวก และถ่ายทอดประสบการณ์ ในฐานะนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำจนสามารถสร้างผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบเชิงบวกแก่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในพื้นที่

อนุพันธ์ สุทธิมาร : รายงาน/ออกแบบ

________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th