หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ข่าวประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-29 17:10:05


ข่าวประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


          เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพได้รับมอบหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯทั้งหมดจำนวน 10 ตัวชี้วัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธาน ในการถ่ายทอดแนวทางและแผนผลักดันตัวชี้วัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งมีประเด็นการประชุมอาทิ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพ, ตัวชี้วัดและคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดกับหน่วยงานที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และปฏิทินการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน