หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ในงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ในงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-28 14:59:40


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ในงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3

     เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ในงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 

โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหน่วยงานภาคี ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้บันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ขณะนี้ได้กำหนดเขตพื้นที่ขยายผลระหว่างปี 2565 – 2567 ซึ่งเป็นการร่วมมือพัฒนากลไกขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องเสริมสร้างกลไกภาคประชาสังคมเข้มแข็งผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ 10 หน่วยงาน “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ในงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครดังกล่าว ณ ห้องประชุม Miracle Grand Ballroom A –B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ผศ.ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ : ข้อมูล/ภาพ

จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th