หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-29 15:21:04


ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566

      เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานสรุปการดำเนินงานของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามเกณฑ์ QS Ranking ด้านที่ 2 วิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 พร้อมทั้งร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรหัวหน้าฝ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th