หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-29 15:24:49


บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

  เมื่อวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดการประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้เชิญ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่  เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่ได้รับทุน ระดับ Early Stage จาก สป.อว. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญหาของมหาวิทยาลัย  ณ  ห้องพระพรหม ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

  สาระสำคัญในการนำเสนอครั้งนี้คือการถ่ายทอดประสบการณ์ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ตาม KPI ของทุน Early Stage  ความยาก-ง่ายของการดำเนินงาน  ผลการดำเนินงานภายหลังได้รับทุน  รวมถึงปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงาน  นำเสนอและแลกเปลี่ยนให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายที่เข้าร่วมได้รับทราบ

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว: รายงาน

อทิตยา บัวศรี : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th