หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตครีมอาบน้ำ สบู่ก้อน และยาหม่อง สกัดจากน้ำมันพริกบางช้าง" และ "สปาผิวด้วยเกลือ ประหยัด ง่าย ทำได้ที่บ้าน" ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตครีมอาบน้ำ สบู่ก้อน และยาหม่อง สกัดจากน้ำมันพริกบางช้าง" และ "สปาผิวด้วยเกลือ ประหยัด ง่าย ทำได้ที่บ้าน" ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-29 16:45:48


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตครีมอาบน้ำ สบู่ก้อน และยาหม่อง สกัดจากน้ำมันพริกบางช้าง" และ "สปาผิวด้วยเกลือ ประหยัด ง่าย ทำได้ที่บ้าน" ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

     วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมกิจกรรมการถ่ายความรู้ "สปาผิวด้วยเกลือ ประหยัด ง่าย ทำได้ที่บ้าน" และ "การผลิตครีมอาบน้ำ สบู่ก้อน และยาหม่อง สกัดจากน้ำมันพริกบางช้าง" ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ภญ.ดร.พิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม และ พท.ป.จิณณ์วรา ศรีพวงเพชร เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตครีมอาบน้ำ สบู่ก้อน และยาหม่อง สกัดจากน้ำมันพริกบางช้าง" และ ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สปาผิวด้วยเกลือ ประหยัด ง่าย ทำได้ที่บ้าน" ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างพริกบางช้างและเกลือที่มีอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม มาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ

     กิจกรรมการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในจังหวัดอย่างคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในเป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เจนจิรา ชินวงษ์ : รายงาน

เจนจิรา/ธนัญญา : ภาพ

#SDG_SSRU

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th