หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-29 16:47:00


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2566

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล ผู้จัดการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมพิจารณาการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมกฏหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th