หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fundประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fundประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-29 16:50:32


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fundประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และคณะทำงานฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมนำเสนอการดำเนินงานแผนงานวิจัย จำนวน 22 แผนงาน ได้แก่ 

1. รศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ผศ.ดร.วัฒนา พันธุ์พืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ คณะศิลปกรรมศาสตร์

7. ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณะศิลปกรรมศาสตร์

8. ผศ.คณิน ไพรวันรัตน์         คณะศิลปกรรมศาสตร์

9. ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี        วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10. ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

11. ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

12. ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

13. ผศ.ดร.พท.ป.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

14. อาจารย์ พท.ป.กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

15. ผศ.ดร.ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

16. ผศ.ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

17. ผศ.ดร.พท.ป.พีรดา ดามาพงษ์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

18. อาจารย์ จิรวัฒน์ สุดสวาท วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

19. อาจารย์ ดร.นันทนา สุวรรณดิษฐากุล วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

20. อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

21. ผศ.ดร.จักรวาล สุขไมตรี วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th