หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-06-29 15:52:35


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

ครั้งที่ 3/2563

          เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการติดตามการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 8 เดือน ให้แก่คณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการได้รับทราบ และร่วมกันพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 องค์ประกอบด้านการวิจัยและบริการวิชาการ