หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เพื่อประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เพื่อประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-06-29 16:06:49


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เพื่อประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

     วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดประชุมจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เพื่อประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมได้มีการศึกษา วิเคราะห์ และระดมความคิดเห็นในการจัดลำดับจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการในการจัดทำแผนฯ ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป