หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-30 12:15:19


สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

               วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นางสาววรรษมล แสนทวีสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาวกนกพร เล็กซุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

               โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรในการให้ความรู้แก่ชุมชน และส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยในโครงการมีการให้คำปรึกษาและบริการสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผนจีน รวมถึงการจ่ายยา การรักษาการแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม และหัตถการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพร

ซึ่งมีผู้สูงอายุจากชุมชนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน

ฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ : ข้อมูล/รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th