หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ อพ.สธ. > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมคณะทำงานสรุปการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมคณะทำงานสรุปการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-08-31 15:36:34


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมคณะทำงานสรุปการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี

            วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมคณะทำงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสรุปการดำเนินงานการจัดทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ให้แก่หน่วยงานคณะ วิทยาลัย ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานให้ความสนใจส่งโครงการ อพ.สธ. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ จำนวนทั้งสิ้น  36 โครงการ

            ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในการจัดทำแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) จะดำเนินการรวบรวมส่งข้อมูลแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ให้แก่หน่วยงาน อพ.สธ.เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน