หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ. สวนสุนันทา ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ. สวนสุนันทา ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-31 17:07:14


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ. สวนสุนันทา ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก จังหวัดสมุทรสงคราม ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาความต้องการของวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี คุณบุปผา ไวยเจริญ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ เข้าร่วมถ่ายทอดอัตลักษณ์และองค์ความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีนักวิจัยที่เข้าร่วมได้สอบถามถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อนำปัญหาความต้องการของชุมชนมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นโจทย์วิจัย เพื่อจัดทำแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ ในการพัฒนาชุมชนให้ตรงตามบริบทและตรงตามความต้องการของชุมชน ซึ่งในการลงพื้นที่ศึกษาความต้องการของชุมชนในครั้งนี้มีนักวิจัยจากหน่วยงานคณะต่างๆ เข้าร่วม ประกอบด้วย

1. ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ผศ.ดร.นฤมล บุญมั่น สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ผศ.ชเนศ วรรณะ สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

6. อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

7. อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

8. อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9. อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. อาจารย์อทิตยา บัวศรี สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

11. อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12. อาจารย์วันจักร น้อยจันทร์ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

13. อุตสาหกรรมพท.ป.จตุภัทร อนุชน เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำคลินิก โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ข้อมูล/ภาพ  นายอนุพันธ์ สุทธิมาร

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th