หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-30 21:26:34


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์)

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา, รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล, รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์, รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์ , อาจารย์ชลลดา  ชูวณิชานนท์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือเรื่องเสนอเพื่อทราบโครงการวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม (Full board) ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย : รายงาน

ฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ / ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th