หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือกับหน่วยตรวจสอบภายใน ในการเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ในประเด็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือกับหน่วยตรวจสอบภายใน ในการเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ในประเด็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-01 09:53:07


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือกับหน่วยตรวจสอบภายใน ในการเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ในประเด็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

       วันนี้ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.  รศ.ดร.รจนา จันทราสา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ  น.ส. พรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน  น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล  หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และ น.ส.เจนจิรา  ชินวงษ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ  ได้หารือร่วมกับ นางปราณีพร บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และ น.ส.เฉลิมขวัญ แซ่ไหล  นักตรวจสอบภายใน  ในการเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง (อ.ค.ต.ป.)  ในประเด็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในภาวะวิกฤต ให้เข้าถึงบริการสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จะได้จัดทำและรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

พรทิพย์ เรืองปราชญ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th